لغات مشابه
deci ampere : الکترونيک : دهم امپر

decibel : دسيبل

decidability : تصميم پذيرى

decidable : تصميم پذير،تصميم گرفتنى ،قابل فتوى ،قابل حکم

decide : گرايش کردن , تصميم اتخاذ کردن , اراده کردن , تصميم گرفتن , تصميم داشتن

decided : متخذ

decidedly : بطور مصمم ،بطور قطعى

decidua : غشاء فانى ،پرده افتنده زهدان

deciduous : برگريز

deciduous teeth : روانشناسى : دندانهاى شيرى

decigram : يکدهم گرم

decigram(me) : دسيگرم( يک دهم گرم)

deciliter : يکدهم ليتر

decillion : دسيليون

decimal : اعشاري , دهدهي , اعشار , دهگان

decimal balance : علوم مهندسى : ترازوى اعشارى

decimal code : کامپيوتر : کد دهدهى

decimal coinage : قانون ـ فقه : مسکوکات دهدهى

decimal function : کسر اعشاري

decimal number : عدد دهدهي

decimal numeral : رقم دهدهى

decimal point : نقطه اعشار

decimal system : کامپيوتر : سيستم دهدهى

decimal tab : کامپيوتر : جدول بندى اعشارى

decimal table : کامپيوتر : جدول تصميمى

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:

Whoops, looks like something went wrong.

1/1 ErrorException in Filesystem.php line 111: file_put_contents(): Only 0 of 478 bytes written, possibly out of free disk space

  1. in Filesystem.php line 111
  2. at HandleExceptions->handleError('2', 'file_put_contents(): Only 0 of 478 bytes written, possibly out of free disk space', '/home/zooyai/domains/zooya.ir/public_html/artisan/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Filesystem/Filesystem.php', '111', array('path' => '/home/zooyai/domains/zooya.ir/public_html/artisan/storage/framework/sessions/f5d85d887d0ff7de518845c06b9151e2c799ea32', 'contents' => 'a:14:{s:6:"_token";s:40:"5Z8WqbupCpM8dzPILyWkxGVRVy7lhADNVdVAxM5U";s:4:"h5en";N;s:4:"h4en";N;s:4:"h3en";N;s:4:"h2en";N;s:4:"h1en";s:6:"decern";s:4:"h5fa";N;s:4:"h4fa";N;s:4:"h3fa";N;s:4:"h2fa";N;s:4:"h1fa";s:68:" )=discern(تشخيص دادن ،تميز دادن ،درک کردن";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:25:"http://zooya.ir/?w=decern";}s:9:"_sf2_meta";a:3:{s:1:"u";i:1537869499;s:1:"c";i:1537869499;s:1:"l";s:1:"0";}s:5:"flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}', 'lock' => true))
  3. at file_put_contents('/home/zooyai/domains/zooya.ir/public_html/artisan/storage/framework/sessions/f5d85d887d0ff7de518845c06b9151e2c799ea32', 'a:14:{s:6:"_token";s:40:"5Z8WqbupCpM8dzPILyWkxGVRVy7lhADNVdVAxM5U";s:4:"h5en";N;s:4:"h4en";N;s:4:"h3en";N;s:4:"h2en";N;s:4:"h1en";s:6:"decern";s:4:"h5fa";N;s:4:"h4fa";N;s:4:"h3fa";N;s:4:"h2fa";N;s:4:"h1fa";s:68:" )=discern(تشخيص دادن ،تميز دادن ،درک کردن";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:25:"http://zooya.ir/?w=decern";}s:9:"_sf2_meta";a:3:{s:1:"u";i:1537869499;s:1:"c";i:1537869499;s:1:"l";s:1:"0";}s:5:"flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}', '2') in Filesystem.php line 111
  4. at Filesystem->put('/home/zooyai/domains/zooya.ir/public_html/artisan/storage/framework/sessions/f5d85d887d0ff7de518845c06b9151e2c799ea32', 'a:14:{s:6:"_token";s:40:"5Z8WqbupCpM8dzPILyWkxGVRVy7lhADNVdVAxM5U";s:4:"h5en";N;s:4:"h4en";N;s:4:"h3en";N;s:4:"h2en";N;s:4:"h1en";s:6:"decern";s:4:"h5fa";N;s:4:"h4fa";N;s:4:"h3fa";N;s:4:"h2fa";N;s:4:"h1fa";s:68:" )=discern(تشخيص دادن ،تميز دادن ،درک کردن";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:25:"http://zooya.ir/?w=decern";}s:9:"_sf2_meta";a:3:{s:1:"u";i:1537869499;s:1:"c";i:1537869499;s:1:"l";s:1:"0";}s:5:"flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}', true) in FileSessionHandler.php line 83
  5. at FileSessionHandler->write('f5d85d887d0ff7de518845c06b9151e2c799ea32', 'a:14:{s:6:"_token";s:40:"5Z8WqbupCpM8dzPILyWkxGVRVy7lhADNVdVAxM5U";s:4:"h5en";N;s:4:"h4en";N;s:4:"h3en";N;s:4:"h2en";N;s:4:"h1en";s:6:"decern";s:4:"h5fa";N;s:4:"h4fa";N;s:4:"h3fa";N;s:4:"h2fa";N;s:4:"h1fa";s:68:" )=discern(تشخيص دادن ،تميز دادن ،درک کردن";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:25:"http://zooya.ir/?w=decern";}s:9:"_sf2_meta";a:3:{s:1:"u";i:1537869499;s:1:"c";i:1537869499;s:1:"l";s:1:"0";}s:5:"flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}') in Store.php line 262
  6. at Store->save() in StartSession.php line 88
  7. at StartSession->terminate(object(Request), object(Response)) in Kernel.php line 155
  8. at Kernel->terminate(object(Request), object(Response)) in index.php line 58