لغات مشابه
decoct : جوشانيدن ،پختن ،(م.م )گواريدن

decoction : جوشاندن ،پخت ،عصاره گيرى

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: