لغات مشابه
decollation : گردن زنى ،سربريدن

decollator : کامپيوتر : مجزاکننده

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: