لغات مشابه
decoloration : شيمى : رنگ زدايى

decolorization : رنگ زدايي

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: