لغات مشابه
decompensation : روانشناسى : فروپاشى مکانيسمهاى دفاعى

decomposability : فسادپذيرى ،انحلال پذيرى

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: