لغات مشابه
decomposable : قابل تجزيه ،فاسد شدنى

decompose : تجزيه کردن , تجزيه شدن

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: