لغات مشابه
decompose : تجزيه کردن , تجزيه شدن

decomposed : تجزيه شده

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: