لغات مشابه
deconsecrate : دنيوى کردن ،غير روحانى کردن ،رهاکردن

decontrol : دست از کنترل برداشتن

decor : دکور

decorate : آراستن , آرايش کردن , آذين کردن , تزيين کردن , زينت کاري کردن , پيراستن , مزينکردن , زينت کردن , مزين فرمودن , مزين کردن , آرايش دادن , آذين بستن

decorated : مزين , پيراسته , آراسته , پرزينت

decorated pottery : معمارى : سفالکارى منقوش

decorated tile : معمارى : کاشى زينتى

decorated wall : معمارى : ديوار تزيينى

decorating : آرايش دهنده , زينت بخش

decoration : تزيين , تراز , آرايشگري , آرايش , پيراستگي , پيرايش , آذين بندي , پيرايه , دکر

decorative : زينتي , آذيني , تزييني

decorative lamp : علوم مهندسى : لامپ تزيينى

decorative ligthing : علوم مهندسى : روشنايى تزيينى

decorator : آراي , آذينگر , آرايش دهنده , آرايشگر , پيرايشگر , زينت بخش

decorous : زينت دار

decorously : بطور مناسب و پاکيزه

decorousness : شايستگى

decorticate : پوست کندن از،بصورت الياف در اوردن از(کنف و غيره)

decortication : روانشناسى : قشربردارى

decorum : رفتار بجا

decouple : علوم هوايى : جدا کردن يا قطع ارتباط بين اجزاء يک سيستم

decoy : وسيله تطميع

decoy shooting : ورزش : شکار به کمک مرغ دام

decoy bird : دونه ،مرغ دام

decoy duck : مرغابى اى که مرغان ديگر رابدام مياندازد

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:

Whoops, looks like something went wrong.

1/1 ErrorException in Filesystem.php line 111: file_put_contents(): Only 0 of 469 bytes written, possibly out of free disk space

  1. in Filesystem.php line 111
  2. at HandleExceptions->handleError('2', 'file_put_contents(): Only 0 of 469 bytes written, possibly out of free disk space', '/home/zooyai/domains/zooya.ir/public_html/artisan/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Filesystem/Filesystem.php', '111', array('path' => '/home/zooyai/domains/zooya.ir/public_html/artisan/storage/framework/sessions/85a859ca955bb69c9a44ef57317988f8557b58c2', 'contents' => 'a:14:{s:6:"_token";s:40:"dbJnHvcAUiMknF4ckYSF4FEuAIVq5Vonntf6Yr6t";s:4:"h5en";N;s:4:"h4en";N;s:4:"h3en";N;s:4:"h2en";N;s:4:"h1en";s:14:"deconditioning";s:4:"h5fa";N;s:4:"h4fa";N;s:4:"h3fa";N;s:4:"h2fa";N;s:4:"h1fa";s:42:"روانشناسى : ناشرطى سازى";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:33:"http://zooya.ir/?w=deconditioning";}s:9:"_sf2_meta";a:3:{s:1:"u";i:1537827411;s:1:"c";i:1537827411;s:1:"l";s:1:"0";}s:5:"flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}', 'lock' => true))
  3. at file_put_contents('/home/zooyai/domains/zooya.ir/public_html/artisan/storage/framework/sessions/85a859ca955bb69c9a44ef57317988f8557b58c2', 'a:14:{s:6:"_token";s:40:"dbJnHvcAUiMknF4ckYSF4FEuAIVq5Vonntf6Yr6t";s:4:"h5en";N;s:4:"h4en";N;s:4:"h3en";N;s:4:"h2en";N;s:4:"h1en";s:14:"deconditioning";s:4:"h5fa";N;s:4:"h4fa";N;s:4:"h3fa";N;s:4:"h2fa";N;s:4:"h1fa";s:42:"روانشناسى : ناشرطى سازى";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:33:"http://zooya.ir/?w=deconditioning";}s:9:"_sf2_meta";a:3:{s:1:"u";i:1537827411;s:1:"c";i:1537827411;s:1:"l";s:1:"0";}s:5:"flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}', '2') in Filesystem.php line 111
  4. at Filesystem->put('/home/zooyai/domains/zooya.ir/public_html/artisan/storage/framework/sessions/85a859ca955bb69c9a44ef57317988f8557b58c2', 'a:14:{s:6:"_token";s:40:"dbJnHvcAUiMknF4ckYSF4FEuAIVq5Vonntf6Yr6t";s:4:"h5en";N;s:4:"h4en";N;s:4:"h3en";N;s:4:"h2en";N;s:4:"h1en";s:14:"deconditioning";s:4:"h5fa";N;s:4:"h4fa";N;s:4:"h3fa";N;s:4:"h2fa";N;s:4:"h1fa";s:42:"روانشناسى : ناشرطى سازى";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:33:"http://zooya.ir/?w=deconditioning";}s:9:"_sf2_meta";a:3:{s:1:"u";i:1537827411;s:1:"c";i:1537827411;s:1:"l";s:1:"0";}s:5:"flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}', true) in FileSessionHandler.php line 83
  5. at FileSessionHandler->write('85a859ca955bb69c9a44ef57317988f8557b58c2', 'a:14:{s:6:"_token";s:40:"dbJnHvcAUiMknF4ckYSF4FEuAIVq5Vonntf6Yr6t";s:4:"h5en";N;s:4:"h4en";N;s:4:"h3en";N;s:4:"h2en";N;s:4:"h1en";s:14:"deconditioning";s:4:"h5fa";N;s:4:"h4fa";N;s:4:"h3fa";N;s:4:"h2fa";N;s:4:"h1fa";s:42:"روانشناسى : ناشرطى سازى";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:33:"http://zooya.ir/?w=deconditioning";}s:9:"_sf2_meta";a:3:{s:1:"u";i:1537827411;s:1:"c";i:1537827411;s:1:"l";s:1:"0";}s:5:"flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}') in Store.php line 262
  6. at Store->save() in StartSession.php line 88
  7. at StartSession->terminate(object(Request), object(Response)) in Kernel.php line 155
  8. at Kernel->terminate(object(Request), object(Response)) in index.php line 58