لغات مشابه
decorator : آراي , آذينگر , آرايش دهنده , آرايشگر , پيرايشگر , زينت بخش

decorous : زينت دار

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: