لغات مشابه
decorous : زينت دار

decorously : بطور مناسب و پاکيزه

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: