لغات مشابه
decoy : وسيله تطميع

decoy shooting : ورزش : شکار به کمک مرغ دام

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: