لغات مشابه
decreasingly : بطورکم شونده ،چنانکه روبکاهش گذارد

decree : تصويب نامه , وضع کردن

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: