لغات مشابه
defendance need : روانشناسى : نياز خويشتن پايى

defendant : مدعي عليه , دادخوانده

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: