لغات مشابه
defended : عاصم

defender : حامي , مدافع , عاصم , پدآفندگر

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: