لغات مشابه
defender : حامي , مدافع , عاصم , پدآفندگر

defending attorney : قانون ـ فقه : وکيل مدافع

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: