لغات مشابه
defense : پدآفند , استحکامات , تدافع , دفاع

defense attorney : وکيل مدافع

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: