لغات مشابه
defense zone : علوم نظامى : منطقه پدافند

defenseless : بى پناه ،بى مدافع

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: