لغات مشابه
defensible : قابل دفاع , پدافندپذير

defensive : تدافعي , مقام تدافع , دفاعي , پدآفندي

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: