لغات مشابه
defensive : تدافعي , مقام تدافع , دفاعي , پدآفندي

defensive board : ورزش : دفاع سبد

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: