لغات مشابه
defensive programming : برنامه نويسى تدافعى

defensive rebound : ورزش : توپ گيرى از سبد

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: