لغات مشابه
defensiveness : روانشناسى : حالت دفاعى داشتن

defensor : وکيل مدافع

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: