لغات مشابه
deferent : بيرون برنده

deferential : باحرمت ،محترمانه ،از روى احترام

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: