لغات مشابه
defragmentation : کامپيوتر : پيوند تکه ها

defraud : کلاهبرداري کردن , سرکيسه کردن

defraudation : فريب ،کلاهبردارى

defrauding : کلاه برداري

defray : پرداختن ،متحمل شدن ،تسويه کردن

defrayal : پرداخت ،تحمل هزينه

defrock : خلع کسوت روحانى کردن

defrost : يخ چيزى را اب کردن

deft : ماهر،زبردست ،کاردان ،چالاک ،استادانه

deftly : از روى زبردستى

deftness : مهارت ،زيرکى

defusion : روانشناسى : گسلش

defy : ضديت کردن , تحريک جنگ کردن

degage : ازاد،اسان ،بى مانع

degardation : قانون ـ فقه : خزى

degas : بدون گاز کردن

degasser : شيمى : گاز زدا

degassing : الکترونيک : گازربايى

degausser : کامپيوتر : وسيله اى براى پاک کردن اطلاعات از دستگاه ضبط مغناطيسى

degenerate : ناخلف

degenerate orbitals : شيمى : اوربيتالهاى هم تراز

degeneration : انحطاط , فساد

degenerative : فاسد کننده

degenerescence : معمارى : تبهگنى

deglaciation : زيست شناسى : يخ زدايى

deglutinate : ماده لزج ( چيزى را ) گرفتن ،بى چسب کردن

deglutition : قدرت بلع

degradation : تنزل

degradatory punishment : قانون ـ فقه : مجازات ترذيلى

degrade protein enzyme : شيمى : انزيم پروتئين شکن

degraded : منحط

degrading punishment : مجازات ترذيلى

degreasing agent : علوم مهندسى : عامل پاک کننده روغن

degree : پايه , زينه , درجه , درجه زاويه , مدرک

degree of advancement : شيمى : درجه پيشرفت

degree of centralization : بازرگانى : درجه تمرکز

degree of compaction : معمارى : درجه تراکم

degree of crystalinity : شيمى : درجه بلورينگى

degree of curve : عمران : درجه انحناء

degree of difficulty : ورزش : درجه بندى حرکات مشکل شيرجه

degree of dissociation : شيمى : درجه تفکيک

degree of polymerization : شيمى : درجه بسپارش

degree of precision : شيمى : درجه دقت

degree of relationship : قانون ـ فقه : درجه خويشاوندى

degree of saturation : عمران : درجه اشباع

degree opulence : قانون ـ فقه : درجه توانگرى

degrees : مدارج

degrees of freedom : روانشناسى : درجات ازادى

degress of comparison : درجات سه گانه ،سنجش

degressive : تناقصى ،کاهشى

degum : بدون صمغ کردن

degust : لذت بردن ،مزه مزه کردن

degustation : مزه مزه

dehedral angle : شيمى : زاويه دو وجهى

dehind : ورزش : شمارش امتياز منفى بازيگر

dehisce : (گ.ش )دهن باز کردن ،شکفتن ،ترکيدن

dehiscence : شکوفايي

dehiscent : شکوفا،ترک خورده

dehorn : بيشاخ کردن

dehortation : بازداشت ،منع

dehortative : بازدارنده

dehum : علوم مهندسى : از بين بردن صداى مزاحم

dehumanize : نا انساني کردن

dehumidification : شيمى : رطوبت زدايى

dehumidify : نمچيزي را گرفتن

dehydrate : پسابش داشتن , وابشت کردن , بيآب کردن

dehydrate (to) : معمارى : پسابيدن

dehydrobenzene : شيمى : دهيدروبنزن

dehydrocyclization : شيمى : حلقه اى شدن با هيدروژن زدايى

dehydrogenate : بدون هيدروژن کردن

dehydrohalogenation : شيمى : هيدروهالوژن زدايى

dehypnotize : (ر.ش ).از حالت هيپنوتيزم خارج شدن

deice : بدون يخ کردن

deicer : مايع ضديخ

deictic : بطور مستقيم نشان دهنده ،مستقيما استدلال کننده

deific : خدا سازنده ،خدايى

deification : قائل به الوهيت شخص يا چيزى ،خداسازى ،ايجاد الوهيت

deiform : خداوار،خدا مانند

deify : خدا دانستن ،پرستيدن ،مقام الوهيت قائل شدن(براى)

deign : لطفا پذيرفتن ،تمکين کردن

deil : )=devil(شيطان

deimos : نجوم : ديموس

deionization rate : الکترونيک : شدت يونزدايى

deionization voltage : علوم مهندسى : ولتاژ ديونيزاسيون

deionize : علوم مهندسى : ديونيزه کردن

deionized water : شيمى : اب يون زدوده

deionizer : شيمى : يون زدا

deionizing grid : الکترونيک : شبکه يونزداى

deism : خداپرستى(بدون اعتقاد به پيامبران و مسائل ديگر مذهبى)،خداگرايى

deist : خداپرست ،خداگراى

deistic : مبنى بر خدا پرستى بدون اعتقاد به مذهب

deity : خدا

deja entendu : روانشناسى : شنوده پندارى

deja pense : روانشناسى : اشناپندارى فکر نو

deja vu : روانشناسى : اشناپندارى

deject : محزون ومغموم

dejecta : کارکردن مزاج مريض ،تخليه مدفوع

dejected : مغموم , افسرده , پژمان , پژمرده , محزون ومغموم

Dejected : افسرده

Dejected : افسرده

dejectedly : بطور افسرده

dejectedness : افسردگى

dejection : پژماني , پژمردگي

dejectory : کارکن ،دافع

dejure : (حق ).حق قانونى ،مشروع ،بطورقانونى

deka ampere : الکترونيک : ده امپر

del : کامپيوتر : فرمانDEL

del credere agent : بازرگانى : نماينده اى که متعهد به وصول طلبها ميباشد نماينده اى که وصول مطالبات را تقبل مينمايد

delaine : پارچه پشم( ونخ )لباسى

delaminate : لايه لايه شدن

delate : متهم کردن ،چغلى کردن(از)،خبر دادن

delator : سخن چين ،تهمت زن

delay : دير کرد , تاني , درنگ , دير کردن , پا بپا کردن , تاخير کردن , تاخيرا کردن , تاخير , معطلي , بتعويق انداختن , به تعويق انداختن , معوق کردن , به تاخير انداختن , تعويق , بتاخير انداختن , بتاخير افتادن , معوق گذاردن , تعويق کردن , معطل کردن , عقب انداختن

delay action fuse : علوم مهندسى : فيوز تاخيرى

delay allowance : علوم مهندسى : زمان تقسيم

delay circuit : کامپيوتر : مدار تاخير

delay element : عنصر تاخيرى

delay fuze : علوم نظامى : ماسوره تاخيرى

delay line register : ثبات با خط تاخيرى

delay line storage : کامپيوتر : يک دستگاه ذخيره که شامل يک خط تاخيرى و وسيله اى براى درج مجدد اطلاعات بدرون خط تاخيرى مى باشد

delay release sinker : علوم نظامى : وسيله غوطه ور کننده مين زمانى غوطه ور کننده مين تاخيرى

delay time : علوم نظامى : زمان تاخير

delay action voltage : علوم مهندسى : ولتاژ تاخيرى

delayed : معطل , موخر , معوق

delayed a.v.c. : الکترونيک : ناظم خودکار صدا با تاخير

delayed conditioning : روانشناسى : شرطى سازى درنگيده

delayed elastic response : معمارى : واکنش ارتجاعى تاخيرى

delayed extinction : روانشناسى : خاموشى درنگيده

delayed feedback : روانشناسى : پسخوراند درنگيده

delayed guarantee : قانون ـ فقه : ضمان موجل

delayed neutrons : علوم هوايى : نوترونهاى تابش شده از يک هسته برانگيخته در يک پروسه راديواکتيو

delayed offside : ورزش : تاخير در اعلام افسايد که بستگى به واکنش مدافع دارد

delayed opening : علوم نظامى : سيستم پرتاب چتر با باز شدن تاخيرى سيستم تاخير در باز شدن چتر

delayed penalty : ورزش : چشمپوشى از پنالتى وقتى تعداد بازيگر کمتر چهار نفر در يک تيم شود

delayed reaction : روانشناسى : واکنش درنگيده

delayed reinforcement : روانشناسى : تقويت درنگيده

delayed response : روانشناسى : پاسخ درنگيده

delayed steal : ورزش : دزدانه گريختن بسوى پايگاه هنگام پرتاب توپگير

delayed whistle : ورزش : سوت اعلام افسايد

Delbar : دلبر

dele : (در تصحيح )حذف شود،پاک کنيد،بزداييد،حذف کردن

delectability : لذيذي

delectable : خوشگوار،لذيذ

delectate : مشعوف ساختن

delectation : خوشى ،لذت ،صفا،حظ نفس

delector : عمران : موج ياب

delectus : کتابى که پاره هاى برگزيده ( لاتينى و يونانى ) براى ترجمه دارد

delegacy : نمايندگى ،انتخاب ،نماينده ،هيئت نمايندگان

delegant : حواله دهنده

Delegate : نماينده

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:دانلود ترجمه کتاب read this 1

آموزش سریع ۵۰۴ لغت ضروری