لغات مشابه
deliberate : تعمدي , تعمد کردن , انديشه کردن , کنکاش کردن , تامل کردن , سنجيده

Deliberate : تعمق کردن

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: