لغات مشابه
Deliberate : تعمق کردن

deliberate attack : علوم نظامى : تک با فرصت

deliberate crossing : علوم نظامى : عبور با فرصت از رودخانه

deliberate destruction : قانون ـ فقه : اتلاف

deliberately : تعمدا

deliberation : تامل , شور , کنگاش , مشورت , سنجش

delibration : روانشناسى : سبک سنگين کردن

delicacy : لطايف , هوسانه , ظريفي , نازک بيني , خوراک لذيذ

delicate : نازک کاري , ظريف , نازک بين , سيمتن , لطيف , ملوس , باريک

delicately : ظريفانه

delicateness : لطافت ،ظرافت

delicatessen : اغذيه حاضر،مغازه اغذيه فروشى

delicious : خوشمزه , لذيذ

deliciously : بطور خوش مزه

deliciousness : لذت

delict : خلاف ،گناه ،جرم

deliescence : پنهانى ،تحليل ناگهانى اماس

deligation : بستن ،بستگى

delight : نشاط دادن , لذت دادن , بوجد آوردن , مشعوف ساختن , ميل , مشعوف کردن , نعيم , حظ , محظوظ کردن , لذت بخشيدن , دلشاد کردن

delighted : محظوظ

delightful : لذت بخش , خوشيآور , دلفروز , طيب , دلپذير

delightfully : از روى شعف

delightfulness : شعف ،لذت

delightsome : (م.م ).بسيار دلپسند،دلگشا

delilah : دليله معشوقه سامسون)samson(

delimitate : محدود کردن ،تحديد حدود کردن

delineascope : علوم نظامى : پرژکتور منعکس کننده عکس در روى يک پرده پرژکتور اگرانديسمان عکس

delineate : نقش زدن

delineation : طرح ،تصوير،توصيف ،شرح

delineator : طرح کننده ،رسم کننده ،طراح ،کشنده ،توصيف کننده

delinquency area : روانشناسى : ناحيه بزه خيز

delinquent : معوق , خاطي , متخلف , غفلت کار

deliquent : غفلت کار،مقصر،جرم

deliquesce : اب شدن

deliquescent : اب شونده

delire a quatre : روانشناسى : هذيان چهار نفرى

delire du toucher : روانشناسى : وسواس لمس

delirious : سرسامي , هذياني

delirium : پرتگويي , داء الخمر , جنون خمري , سرسام , هذيان

delirium tremens : هذيان خمري

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: