لغات مشابه
demand oriented pricing : بازرگانى : قيمت گذارى با توجه به شرايط تقاضا

demand oxygen system : علوم هوايى : سيستم اکسيژنى که در ان جريان اکسيژن به صورت تناوبى و همزمان با تنفس شخص باشد

demand pattern : بازرگانى : الگوى تقاضا

demand price : قانون ـ فقه : حداکثر قيمتى که خريداران کل را در بازار بخصوص جذب مى کند

demand processing : پردازش بر اساس نياز

demand proof : اثبات لازم داشتن

demand pull inflation : بازرگانى : تورم ناشى از فشار تقاضا

demand report : کامپيوتر : گزارشى که به هنگام نياز توليد مى شود

demand versus quantity demanded : بازرگانى : تقاضا در برابر مقدار تقاضا شده

demandable : قابل تقاضا،قابل مطالبه

demandant : طلب کننده , درخواست کننده

demanded : مطلوب

demander : تقاضاکننده ،مطالبه کننده

demanding : )=exacting(طاقت فرسا،سخت ،خواستار،مبرم ،مصر

demantoid : (مع ).لعل سبز

demarcate : نشان گذاردن

demarcation line : خط فاصل

demarch : روش ،رفتار،مشى

demark : نشان گذاردن

demask : شيمى : عريان ساختن

demasking agent : شيمى : عامل عريانساز

Demavand : دماوند

demean : رفتار کردن

demeanor : رفتار،سلوک ،وضع ،حرکت

dement : ديوانه کردن

demented : ديوانه ،مجنون

dementia infantilis : روانشناسى : زوال عقل کودکى

dementia paralytica : روانشناسى : زوال عقل فلجى

demerit : عدم لياقت ،ناشايستگى ،ناسزاوارى ،سرزنش

demeritorious : ناقابل

demerse : فروبردن ،زيراب کردن ،غوطه دادن ،غسل ارتماسى دادن

demesne : تملک زمين ،کليه زمين مايملک يک شخص ،ناحيه

demeter : (افسانه يونان)الهه زراعت و حاصلخيزى

demi john : بازرگانى : قرابه حصير دار

demicolumn : معمارى : نيم ستون

demigod : نيمه خدا

demijohn : قرابه ،کپ

demilance : نيم نيزه

demilitarize : غيرنظامي کردن , غي ظامي کردن

demimondaine : زن هرجايى

demimonde : زنان هرزه

demise : درگذشت

demisemiquaver : سه لاچنگ

demission : فروتنى ،حقارت ،واگذارى ،استعفاء،کناره گيرى

demit : دست کشيدن(از)،کناره گرفتن از

demitasse : گيلاس ،فنجان قهوه خورى

demitint : نيم رنگ

demiurge : جهان افرين ،خالق ،اهريمن

demiurgeous : وابسته به جهان افرين يا اهريمن

demo : کامپيوتر : نمونه نمايشى

demobilize : دموبيليزه کردن

democracy : دمکراسي , دموکراسي

democrat : دمکراتي , دمکرات

democratic : دموکراتيک , دمکراتيک

democratic government : قانون ـ فقه : حکومت ملى

democratic party : حزب دمکرات

democratic socialism : بازرگانى : سوسياليسم دموکراتيک

democratically : بر طبق اصول حکومت ملى

democratism : اصول حکومت ملى

democratization : بصورت دموکراسى درامدن

democratize : بصورت دموکراسى دراوردن

demode : کهنه شده

demodifier : پيرايش زدا

demodulator : (رادیو) پیاده گر، پیاده کننده، دمدولاتور، واهنگشگر، پساهنگشگر، تحمیل زدا، تفکیک کننده

demogorgon : (افسانه يونانى )روح پليد،اهريمن

demographic : وابسته به امارگيرى نفوس

demographic balance : بازرگانى : توازن گروههاى سنى

demographic characteristics : روانشناسى : ويژگيهاى جمعيتى

demography : آمار نگاري

demoiselle : لک لک

demolished : ويران

demolition : تخريب , ويران سازي

demolition derby : ورزش : مسابقه رانندگان ماهر در زدن اتومبيلهاى کهنه به يکديگر

demomination : نام گذارى ،اسم جنس ،تيره ،فرقه

demon : عفريت , ديو

demonetize : از رواج اندختن ،بى اعتبار کردن ،(درمورد پول )تنزل پيدا کردن

demoniac : ديوي

demoniacal : ديو سار

demonic : ديو صفت , ديوسار

demonish : خراب کردن ،ناقص کردن

demonism : اعتقاد بديو،ديوپرستى

demonist : ديو پرست ،کسيکه معتقدبهستى ديووتوانايى اوست

demonize : ديو( اسا )کردن ،ديو سان کردن ،ديوانه کردن

demonlike : ديوسان

demonolater : ديوپرست

demonolatry : ديو پرستى

demonology : ديو شناسي

demonophobia : روانشناسى : جن هراسى

demonstrability : نمايش دادني , قابل شرح

demonstrable : اثباتي

demonstrate : راهپيمايي کردن , راه پيمايي کردن , تظاهرات کردن

demonstrating : تظاهر کننده

demonstration : تظاهرات , راهپيمايي , راه پيمايي , ثبوت

demonstration chessboard : ورزش : تابلوى نمايش

demonstrationist : کسيکه درنمايش هاوتظاهرات انبازى ميکند

demonstrative : مدلل کننده , صفت اشاره , ضمير اشاره , اسم اشاره , شرح دهنده , مثبت

demonstratively : ازراه اثبات ،با اقامه دليل ،ازراه نشان دادن

demonstrator : تظاهر کننده , حاليکننده , نشان دهنده

demophobia : روانشناسى : جماعت هراسى

demoralize : تضعيف روحيه کردن , از روحيه انداختن

demoratize : دلسردکردن ،بى جرات کردن ،ازميان بردن حس شهامت وانتظامات ارتش

demorgans law : قانون دمورگان

demorphinization : روانشناسى : از مرفين گرفتن

demoscopy : روانشناسى : نظرسنجى

demote : کسر مقام يافتن

demotic : معروف ،متداول ،وابسته بحروف جديد هيروگليفى

demotic distribution : قانون ـ فقه : توزيع جمعيت

demotic studies : زيست شناسى : بررسيهاى جمعيتى

demotion : تنزل رتبه

demount : کامپيوتر : کنار گذاشتن يک رسانه ذخيره مغناطيسى از دستگاهى که روى ان نوشته و از ان مى خواند

demulcent : ت سکين دهنده ،مرهم

demultiplexor : مقسم

demur : مهلت خواستن , ناز کشيدن

demure : ناز کردن

demurely : بسنگينى ،با ازرم ،باوقاروشرم ساختگى

demureness : سنگينى ( ظاهرى) ،وقار ( ساختگى) ،ازرم ساختگى

demurrable : اعتراض پذير،اشکال کردنى

demurral : تاخير

demurrant : اعتراض کننده ،معترض

demythologization : روانشناسى : اسطوره زدايى

demythologize : از صورت افسانه بيرون اوردن ،تفسير نوشتن

den : آشيانه , مغاره , کنام , دزدگاه , لانه

denarius : دينار( نام پول زروسيم بابهاهاى مختلف در روم باستان)

denary : ده دهى ،ده ده اعشارى)

denationalize : از حقوق ملى محروم کردن ،صنايع را از صورت ملى خارج کردن

denaturalize : غير طبيعي کردن

denaturant : عامل غير طبيعى ،تقلبى ،مصنوعى

denature : طبيعت يا ماهيت چيزى را عوض کردن

denatured alcohol : شيمى : الکل تقليبى

dendriform : مانند درخت

dendritic : معمارى : شجرى

dendrochronology : دوران شناسى و مطالعه قدمت محيط از روى حلقه هاى متشکله در چوب درختان

dendroid : درخت مانند , شجري

dendroidal : درختى ،درخت وار

dendrolite : سنگ وار

dendrologist : درخت شناس

dendrology : درخت شناسى ،شجرشناسى

dendrometer : درخت پيما

dendron : روانشناسى : دندريت

dendrophilous : درخت دوست ،درخت پيچ

dene : (انگليس )دره ،دهکده

denegation : انکار،نفى

denehole : چاه گچى( درباستان شناسى)

denervation : روانشناسى : عصب بردارى

dengue : تب استخوان شکن

denial : رد , انکار , ابا , کتمان , تکذيب , جحد , حاشا

denied : منکر

denier : منکر

denigrate : تخطئه کردن , بد نام کردن

denigration : سياه ساختن , تخطئه

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:دانلود ترجمه کتاب read this 1

آموزش سریع ۵۰۴ لغت ضروری