لغات مشابه
democratism : اصول حکومت ملى

democratization : بصورت دموکراسى درامدن

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: