لغات مشابه
democratization : بصورت دموکراسى درامدن

democratize : بصورت دموکراسى دراوردن

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: