لغات مشابه
demographic balance : بازرگانى : توازن گروههاى سنى

demographic characteristics : روانشناسى : ويژگيهاى جمعيتى

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: