لغات مشابه
demonstratively : ازراه اثبات ،با اقامه دليل ،ازراه نشان دادن

demonstrator : تظاهر کننده , حاليکننده , نشان دهنده

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: