لغات مشابه
demote : کسر مقام يافتن

demotic : معروف ،متداول ،وابسته بحروف جديد هيروگليفى

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: