لغات مشابه
demotic : معروف ،متداول ،وابسته بحروف جديد هيروگليفى

demotic distribution : قانون ـ فقه : توزيع جمعيت

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: