لغات مشابه
demotic distribution : قانون ـ فقه : توزيع جمعيت

demotic studies : زيست شناسى : بررسيهاى جمعيتى

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: