لغات مشابه
demultiplexor : مقسم

demur : مهلت خواستن , ناز کشيدن

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: