لغات مشابه
demurral : تاخير

demurrant : اعتراض کننده ،معترض

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: