لغات مشابه
demythologization : روانشناسى : اسطوره زدايى

demythologize : از صورت افسانه بيرون اوردن ،تفسير نوشتن

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: