لغات مشابه
demythologize : از صورت افسانه بيرون اوردن ،تفسير نوشتن

den : آشيانه , مغاره , کنام , دزدگاه , لانه

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: