لغات مشابه
denary : ده دهى ،ده ده اعشارى)

denationalize : از حقوق ملى محروم کردن ،صنايع را از صورت ملى خارج کردن

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: