لغات مشابه
denaturant : عامل غير طبيعى ،تقلبى ،مصنوعى

denature : طبيعت يا ماهيت چيزى را عوض کردن

denatured alcohol : شيمى : الکل تقليبى

dendriform : مانند درخت

dendritic : معمارى : شجرى

dendrochronology : دوران شناسى و مطالعه قدمت محيط از روى حلقه هاى متشکله در چوب درختان

dendroid : درخت مانند , شجري

dendroidal : درختى ،درخت وار

dendrolite : سنگ وار

dendrologist : درخت شناس

dendrology : درخت شناسى ،شجرشناسى

dendrometer : درخت پيما

dendron : روانشناسى : دندريت

dendrophilous : درخت دوست ،درخت پيچ

dene : (انگليس )دره ،دهکده

denegation : انکار،نفى

denehole : چاه گچى( درباستان شناسى)

denervation : روانشناسى : عصب بردارى

dengue : تب استخوان شکن

denial : رد , انکار , ابا , کتمان , تکذيب , جحد , حاشا

denied : منکر

denier : منکر

denigrate : تخطئه کردن , بد نام کردن

denigration : سياه ساختن , تخطئه

denim : پارچه کتانى راه راه و زبر

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:

Whoops, looks like something went wrong.

1/1 ErrorException in Filesystem.php line 111: file_put_contents(): Only 0 of 450 bytes written, possibly out of free disk space

  1. in Filesystem.php line 111
  2. at HandleExceptions->handleError('2', 'file_put_contents(): Only 0 of 450 bytes written, possibly out of free disk space', '/home/zooyai/domains/zooya.ir/public_html/artisan/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Filesystem/Filesystem.php', '111', array('path' => '/home/zooyai/domains/zooya.ir/public_html/artisan/storage/framework/sessions/f751eca9f209fcde7047d1aa74645f93dbc6505e', 'contents' => 'a:14:{s:6:"_token";s:40:"rbqHjxL0RwgjahZQ3kE543Pj1oEbYe0E9b4ecnUO";s:4:"h5en";N;s:4:"h4en";N;s:4:"h3en";N;s:4:"h2en";N;s:4:"h1en";s:12:"denaturalize";s:4:"h5fa";N;s:4:"h4fa";N;s:4:"h3fa";N;s:4:"h2fa";N;s:4:"h1fa";s:27:"غير طبيعي کردن ";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:31:"http://zooya.ir/?w=denaturalize";}s:9:"_sf2_meta";a:3:{s:1:"u";i:1537862289;s:1:"c";i:1537862289;s:1:"l";s:1:"0";}s:5:"flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}', 'lock' => true))
  3. at file_put_contents('/home/zooyai/domains/zooya.ir/public_html/artisan/storage/framework/sessions/f751eca9f209fcde7047d1aa74645f93dbc6505e', 'a:14:{s:6:"_token";s:40:"rbqHjxL0RwgjahZQ3kE543Pj1oEbYe0E9b4ecnUO";s:4:"h5en";N;s:4:"h4en";N;s:4:"h3en";N;s:4:"h2en";N;s:4:"h1en";s:12:"denaturalize";s:4:"h5fa";N;s:4:"h4fa";N;s:4:"h3fa";N;s:4:"h2fa";N;s:4:"h1fa";s:27:"غير طبيعي کردن ";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:31:"http://zooya.ir/?w=denaturalize";}s:9:"_sf2_meta";a:3:{s:1:"u";i:1537862289;s:1:"c";i:1537862289;s:1:"l";s:1:"0";}s:5:"flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}', '2') in Filesystem.php line 111
  4. at Filesystem->put('/home/zooyai/domains/zooya.ir/public_html/artisan/storage/framework/sessions/f751eca9f209fcde7047d1aa74645f93dbc6505e', 'a:14:{s:6:"_token";s:40:"rbqHjxL0RwgjahZQ3kE543Pj1oEbYe0E9b4ecnUO";s:4:"h5en";N;s:4:"h4en";N;s:4:"h3en";N;s:4:"h2en";N;s:4:"h1en";s:12:"denaturalize";s:4:"h5fa";N;s:4:"h4fa";N;s:4:"h3fa";N;s:4:"h2fa";N;s:4:"h1fa";s:27:"غير طبيعي کردن ";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:31:"http://zooya.ir/?w=denaturalize";}s:9:"_sf2_meta";a:3:{s:1:"u";i:1537862289;s:1:"c";i:1537862289;s:1:"l";s:1:"0";}s:5:"flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}', true) in FileSessionHandler.php line 83
  5. at FileSessionHandler->write('f751eca9f209fcde7047d1aa74645f93dbc6505e', 'a:14:{s:6:"_token";s:40:"rbqHjxL0RwgjahZQ3kE543Pj1oEbYe0E9b4ecnUO";s:4:"h5en";N;s:4:"h4en";N;s:4:"h3en";N;s:4:"h2en";N;s:4:"h1en";s:12:"denaturalize";s:4:"h5fa";N;s:4:"h4fa";N;s:4:"h3fa";N;s:4:"h2fa";N;s:4:"h1fa";s:27:"غير طبيعي کردن ";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:31:"http://zooya.ir/?w=denaturalize";}s:9:"_sf2_meta";a:3:{s:1:"u";i:1537862289;s:1:"c";i:1537862289;s:1:"l";s:1:"0";}s:5:"flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}') in Store.php line 262
  6. at Store->save() in StartSession.php line 88
  7. at StartSession->terminate(object(Request), object(Response)) in Kernel.php line 155
  8. at Kernel->terminate(object(Request), object(Response)) in index.php line 58