لغات مشابه
dendrochronology : دوران شناسى و مطالعه قدمت محيط از روى حلقه هاى متشکله در چوب درختان

dendroid : درخت مانند , شجري

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: