لغات مشابه
dendrologist : درخت شناس

dendrology : درخت شناسى ،شجرشناسى

dendrometer : درخت پيما

dendron : روانشناسى : دندريت

dendrophilous : درخت دوست ،درخت پيچ

dene : (انگليس )دره ،دهکده

denegation : انکار،نفى

denehole : چاه گچى( درباستان شناسى)

denervation : روانشناسى : عصب بردارى

dengue : تب استخوان شکن

denial : رد , انکار , ابا , کتمان , تکذيب , جحد , حاشا

denied : منکر

denier : منکر

denigrate : تخطئه کردن , بد نام کردن

denigration : سياه ساختن , تخطئه

denim : پارچه کتانى راه راه و زبر

denistall : کامپيوتر : کنار گذاشتن يک برنامه يا دستگاه سخت افزارى از سرويس دهى

denitometer : کامپيوتر : وسيله اندازه گيرى درجه تيرگى تصاوير عکاسى

denitrify : فاقد نيترات کردن

denitrifying bacteria : شيمى : باکترى کاهنده نيترات

denitrogenation : علوم هوايى : جدا کردن نيتروژن

denizen : مقيم ،ساکن کردن

Denmark : دانمارک

Dennis Ross : دنيس راس

denominable : نام گذاردنى ،تسميه پذير

denominate : ناميدن ،معين کردن ،تخصيص دادن به

denomination : طبقه بندي , تسميه , واحد جنس

denominational : دسته اى ،تيره اى ،فرقه اى

denominationalism : اعتقاد به تفکيک و تقسيم ،فرقه گرايى

denominative : اسمى ،مشتق ازاسم ياصفت ،موجب تسميه

denominator : مخرج , برخه ياب

denotable : دلالت کردنى

denotation : علامت تفکيک

denotative : داراى قوه تفکيک يا تميز،تميزى ،تفکيکى

denotative of : شعربر،دلالت کننده بر

denote : علامت بودن , علامت گذاردن

denouement : نتيجه عمل , پايان نمايش

Denounce : محکوم کردن ، انتقاد کردن

Denounce : آسي يا چيزي را ننگين کردن

denounce : بد گفتن , تقبيح کردن , بدزباني کردن , بد خواندن

denouncement : قانون ـ فقه : اعلان قطع رابطه

denouncing : تقبيح

dense : انبوه , متکاف , چگال , غليظ

dense ignorance : نادانى زياد،جهل مرکب

dense list : کامپيوتر : ليست متراکم

densely : از روى تراکم

densely populated : پر جمعيت ،شلوق

denseness : تراکم ذرات

densify : چگال کردن ،متکاسف ،متراکم کردن

densimeter : غلظت سنج

densitometer : غلظت سنج

densitometry : چگالى سنجى

density : تراکم , چگالي , تکاثف

density attitude : علوم نظامى : ارتفاع مربوط به غلظت استاندارد هوا

density dependent : زيست شناسى : انبوهى بسامان

density gage : زيست شناسى : چگالى سنج

density independent : زيست شناسى : انبوهى نابسامان

density mean : روانشناسى : ميانگين چگالى

density modulation : الکترونيک : تحميل تکاثفى

density of an electron beam : الکترونيک : چگالى اشعه الکترونى

density of an ion beam : الکترونيک : چگالى اشعه يونى

density of charge : الکترونيک : چگالى بار برقى

density of current : الکترونيک : چگالى جريان

density of electron : الکترونيک : چگالى الکترون

density of surface charge : الکترونيک : چگالى بار سطحى

density of the total electromagnetic ene : الکترونيک : چگالى انرژى الکترومغناطيسى

density of volume charge : الکترونيک : چگالى بار حجمى

density wave : نجوم : موج چگالى

density wave theory : نجوم : نظريه موج چگالى

dent : تو رفتن , جاي ضربت , دندانه کردن , فرورفتگي , تو رفتگي

dental : دنداني

dental age : روانشناسى : سن دندانى

dental caries : روانشناسى : پوسيدگى دندان

dental clinic : علوم نظامى : دندان پزشکى

dental corona : تاج دندان

dental floss : (دندان سازى )نخى که براى پاک کردن فواصل بين دندانها بکار ميرود

dental surgeon : جراح دندان

dental surgery : جراحي دندان

dentation : دندانه( دندانه بودن)

dented : لب پريده

dentelated : داراى دندانه هاى ريز

denticle : دندانه ،دندان کوچک ،کنگره زير قرنيس

denticulate : گنکره دار

denticulated : گنکره دار

denticulation : دندانه ريز،حالت چتردندانه دارياکنگره دار

dentifactor : اسباب دندان سازى

dentification : درست شدن دندان

dentiform : دندانى شکل

dentifrice : گرد دندان ،خمير دندان

dentigerous : دندانه دار،داراى ساختمان مضرس

dentil : دندانک

dentilabral : لب ودندانى

dentilingual : دندانى وزبانى

dentin : عاج دندان

dentiparous : دندان اور

dentist : دندانپزشک , دندانساز , دندان ساز

dentistry : دندانپزشکي , دندانسازي , دندان سازي

dentition : دندان بندي , ساختمان دندانها

dentology : دندان شناسي

dentulous : دندان دار

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:

آموزش زبان انگلیسی

معنی i want you to go , معنی i warned him of danger , معنی i warrant (you) , معنی i was about to go , معنی i was absent for a while , معنی i was benefited by his advice , معنی i was bitten , معنی i was busy at the moment , معنی i was completely spattereed , معنی i was f.beside myself , معنی i was filled with wonder , معنی i was given to understand , معنی i was in an awkword p , معنی i was in the garden , معنی i was not my self , معنی i was not satisfied with him , معنی i was on a v to some friends , معنی i was on the watch for it , معنی i was pierced by his song , معنی i was prostrated by fever , معنی i was reserved for it , معنی i was taken unawares , معنی i was taught by him , معنی i was the second to speak , معنی i was too indulgent to him , معنی i was under his roof , معنی i was under theimpression that , معنی i was up early this morning , معنی i was up late last night , معنی i was very u. at that game , معنی i waved him nearer , معنی i went a little way with him , معنی i went before , معنی i went in to the garden , معنی i went on the instant , معنی i went past the house , معنی i went there in my own , معنی i went there particularly to , معنی i went to fish , معنی i went with him , معنی i will be blowed if , معنی i will be security for him , معنی i will bet on that , معنی i will do my possible , معنی i will go , معنی i will not go , معنی i will note it down , معنی i will return his kindness , معنی i will see sbout it , معنی i will send him my book , معنی i will speak to him about it , معنی i will t. you for the book , معنی i will t. you to open thedoor , معنی i will tell you in my next , معنی I wish , معنی i wish i might speak , معنی i wish i were (or was)a bird , معنی i wish to spqre you trouble , معنی i wish to stay here , معنی i wish you a happy new year , معنی i wish you happiness , معنی i wish you would go , معنی i wonder at him , معنی i wonder he did not catch cold , معنی i wonder what became of it , معنی i wot , معنی i would i were a child , معنی i would sooner die than lie , معنی i would to god that , معنی i would to heaven , معنی i write an article , معنی i wrote as neatly as he did , معنی i wrote home , معنی i wrote letter a letter , معنی i yearn for (or after)rest , معنی i,the under signed , معنی i demodulator , معنی i display , معنی i girder , معنی i signal , معنی i time , معنی i. and evdevolution , معنی i. for doing any thing , معنی i.e. , معنی i.f. , معنی i.f.f. system , معنی i.t.u , معنی i/o board , معنی i/o bound ,
  • روز شمار کنکور
  • سراسری 97 : 121 روز