لغات مشابه
dendrometer : درخت پيما

dendron : روانشناسى : دندريت

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: