لغات مشابه
denotable : دلالت کردنى

denotation : علامت تفکيک

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: