لغات مشابه
denote : علامت بودن , علامت گذاردن

denouement : نتيجه عمل , پايان نمايش

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: