لغات مشابه
densitometry : چگالى سنجى

density : تراکم , چگالي , تکاثف

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: