لغات مشابه
dentiform : دندانى شکل

dentifrice : گرد دندان ،خمير دندان

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: