لغات مشابه
dentifrice : گرد دندان ،خمير دندان

dentigerous : دندانه دار،داراى ساختمان مضرس

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: