لغات مشابه
depositor : سپارنده , وديعه گذار , امانت گذار

depository : مخزن , گنجينه

depot : مخزن مهمات , بازخانه , انبارگاه

depot repair : علوم نظامى : تعميرات امادگاهى

depravation : تباهى ،فساد،بداخلاقى ،(م.م ).مصيبت ،بد نامى

deprave : فاسدکردن

depraved : تباه ،فاسد

depraver : فاسد کننده

depravity : تباهى ،فساد،هرزگى ،بدکردارى ،شرارت

deprecate : قبيح دانستن

deprecation : اظهاربيميلى زياد،دعاى بخشش ياشفاعت

deprecation of silver : کاهش ارزش سيم

deprecative : مبنى بربيميلى ،تنفراميز

deprecatory : حاکى از نارضايتى يا بى ميلى

depreciate : مستهلک کردن

depreciation : ناچيز شماري

depreciation rate : بازرگانى : نرخ استهلاک

depreciative : تنزل دهنده ،خفت اور

depreciator : تنزل دهنده

depreciatory : کسر کننده

depredate : به يغما بردن

depredator : غارتگر

depredatory : غارتى

depress : دلسرد شدن , افسردن

depressant : دژم ساز

depressant drugs : روانشناسى : داروهاى کندساز

depressed : فرورفته , دژم , افسرده , غر , ملول , منکسر

depression : گود شدگي , فرورفتگي , پريشاني , فرودافت

depressive : افسرده کننده

depressor : کاهنده ،عضله اى که منقبض شود

depressor nerve : روانشناسى : عصب کندساز

deprivable : محروم کردنى ،قابل محروميت

deprival : بى بهره سازى ،بى نصيبى ،محروميت

deprivation : محروميت , انعزال

deprivation from inheritance : قانون ـ فقه : محروميت از ارث

Deprive : محروم کردن از

Deprive : محروم کردن از

deprive : بيبهره سازي , محروم ماندن , محروم کردن , محرومکردن , سلب کردن

deprive someone of his power : قانون ـ فقه : از کسى سلب اختيارات کردن

deprive the heirs of inheritance : قانون ـ فقه : وراث را از ارث محروم کردن

depriving : سالب

deprossion : علوم هوايى : منطقه اى با فشار بارومترى نسبتا کم

depth : ژرفا , ژرفي , ژرف , مغ , عمق , گودي , غور

depth analysis : روانشناسى : تحليل عمقى

depth finder : زيست شناسى : ژرفاياب

depth gage : علوم مهندسى : عمق سنج

depth gauge (sub) : علوم دريايى : ژرفانما

depth interview : روانشناسى : مصاحبه عمقى

depth measured by a rope : طناب خور

depth measuring : ژرف سنجي

depth of abutting gap faces : علوم مهندسى : ارتفاع شکاف

depth of borehole : علوم مهندسى : عمق سوراخ

depth of case : علوم مهندسى : عمق سختى

depth of cut : علوم مهندسى : عمق برش

depth of draw : علوم مهندسى : عمق کشش

depth of drill hole : علوم مهندسى : عمق سوراخ مته شده

depth of excavation : معمارى : ژرفاى گود

depth of face : معمارى : ريشه

depth of indentation : علوم مهندسى : عمق فشردگى در جاده سازى اسفالت

depth of penetration : معمارى : عمق نفوذ

depth of tooth : علوم مهندسى : ارتفاع دندانه

depth of winter : چله زمستان

depth perception : روانشناسى : ادراک عمق

depth quening : کامپيوتر : سه بعدى کردن يک شى دو بعدى

depth therapy : روانشناسى : درمان عمقى

depth harden : علوم مهندسى : سخت کردن

depths : اعماق , قعر

deputy : جانشين , نايب

deputy governor : نايبالحکومه

Deputy of Foreign Policy Committee : معاون سياست خارجي

deputy prime minister : معاون نخست وزير

deracinate : از ريشه در آوردن , ريشه کن کردن

derange : مختل کردن , ديوانه کردن

derangement : اختلال

derelict : کشتي متروکه

deride : بکسي خنديدن

derision : سخريه , سخره

derivation : مشتغ گيري , اشتقاق

derivative : مشتق , اشتقاقي , فرعي

derivatives : مشتغات , متفرعات , مشتقات

derive : مشتق شدن , مشتق کردن

derive benefit : فايدهرساندن

derived : متفرع , مشتق

deriving : مستفيض

dermaghraphite : درماگرافت

dermal : پوستي , جلدي

dermarologist : پزشک پوست

dermatology : پوست شناسي

dermoid : شبيه پوست

dermoidal : شبيه پوست

derogation : عمل موهن

Deromorenis Estretoni : درومورنيس استريتوني

descant : بهدرازا بحث کردن , بسط مقال دادن

Descend : فرود آمدن

descend : نزول کردن , پائين رفتن

Descend : فرود آمدن

descendants : اعقاب

descended : معنعن

descended from Emam Reza : رضوي

descending : نزولي

descent : نژاد , نسب , نزول , هبوط

describable : قابل تعريف , وصف پذير

describe : تعريف کردن , توصيف کردن , ترسيم نمودن , وصف کردن , شرح دادن

described : توصيف شده , موصوف

describer : توصيف گر , واصف

description : توصيف , وصف , مشخصات

descriptions : اوصاف

descriptive : توصيفي , ترسيمي , وصفي , تعريفي , تشريحي , شرحي

descriptor : توصيف گر

deseased : متوفيه

desecration : هتک حرمت

desert : صحرايي , بيابان , باديه , فلات , کوير , صحرا , وادي , تيه

Desert Fox : روباه صحرا

desert rat : زباب

deserted : سرراهي , خلوت

deserts : صحاري

deserve : شايسته بودن , لايق بودن , لايق کردن , استحقاق داشتن , شايستگي داشتن , سزيدن , مستحق بودن , سزاوار بودن

deserve promotion : مستحق ترفيع بودن

deserving : لايق , بسزا , سزاوار , مستوجب , مستحق

design : طرح کردن , نقش زدن , رسم , مدل , رسم کردن , طراحي کردن , طرح , صدد , طراحي

designate : نشان کردن

designed : طراحي شده , نگاشته

designer : نقشه کش , مدلساز , طراح

designing : طراحي , طرح ريزي

designment : طراح ريزي

designs : نقوش

desirability : درجه تمايل , مطلوبيت , شرايط مطلوب , دلخواهي , دلچسبي

desirable : شهي , مرغوب , دلپسند , دلخواه , دلچسب , مطلوب

desire : آرزومندي , خواهش , آرشي , تمايل داشتن , آرزو , ميل , هوي , تمنا , اشتياق داشتن , هوس

desires : اميال , مطامع , مشتهيات

desirous : آرزومندانه , راقب بودن

desk : ميز تحرير , ميز , ميزي

desolate : بي جمعيت

desolate place : خراب آباد

desolater : ويران کننده , متروک کننده

desolation : خراب

desolator : ويران کننده , متروک کننده

despair : نااميد , نااميدي , دست از جان شستن , ياس

despairing : نوميد کننده

desparate : مايوسانه

despatched : گسيل

desperate : نوميد , بي اميد , بي چاره , سرخورده , نااميد

desperately : نوميدانه

desperation : استيصال , بيچارگي , تنگ روزي , لاعلاجي , نوميدي زياد , نوميدي

despicable : شنيع , نکوهش پذير

despise : حقير شمردن , تحقير کردن

despised : حقير

Despite : بر خلاف ، با وجود اینکه

Despite : بر خلاف ، با وجود اینکه

despite : باوجوداين , در عين , باوجوداينکه , با وجود , علارغم , کينه ورزيدن , عليرغم

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:دانلود ترجمه کتاب read this 1