لغات مشابه
depository : مخزن , گنجينه

depot : مخزن مهمات , بازخانه , انبارگاه

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: