لغات مشابه
dice : مهره , طاس , تاس

dicer : نراد

dichotomous : دوبخشي

dichotomy : دوگانگي , دورستگي

Dick Cheney : ديک چيني

dicker : معامله جنسي

dickey : يقه پيراهن

dicky : يقه پيراهن

dicot : مسمدولپه

dicotyledon : دولپه اي , دولپه

dicrotic : چکشي , مطرقي

dictaphone : بيان نگار , ديکتافون

dictate : تلقين کردن , ديکته کردن

dictation : ديکته , تلقين , املاء

dictator : فرمانرواي مطلق , ديکتاتور

dictatorial : استبدادي , ديکتاتور وار

dictatorship : ديکتاتوري , استبداد

diction : طرز بيان

dictionary : واژک نامه , لغت نامه , واژهنامه , فرهنگ

dictograph : بيان نگار

didactic : ياد دهنده

didactics : نوآموزي

didymous : دوبخشه

die : سر سکه , وفات يافتن , جان باختن , وفات کردن , جان دادن , جان سپردن , مردن , جان کني , جان تسليم کردن , در گذشتن , درگذشتن , جان کندن , فوت کردن , بر افتادن , رحلت کردن , حديده , از دنيا رفتن

die first : پيش مرگ شدن

die frustrated in hopes : دق کردن

die hard : سخت جان

die in labor : سر زا رفتن

die out : انقراز يافتن

die suddenly : ورپريدن

die hard : جان سخت

diehard : سگ جان , سخت جان , پر استقامت

diesel : موتور ديزل , گازوئيل

diesinking : طاس ساز

diet : رژيم گرفتن

dietetics : مبحث اغذيه

differ : متفاوت بودن , تفاوت داشتن , تباين داشتن , اختلاف داشتن

difference : تمايز , مابه التفاوت , تباين , تفاضل , فرق , اختلاف

difference of opinion : اختلاف عقيده , اختلاف نظري

different : جوربجور , غيريکسان , ناهمانند , مختلف , متباين , متفاوت , متمايز

differentia : وجه امتياز

differentiable : قابل تشخيص , فرق گذاشتني

differential : تفاضلي , افتراقي

differential gear : ديفرانسيل

differentiate : فرق گذاشتن

differentiation : مشتغ گيري , فرق گذاري

differentiator : فرق گذار

differently : بطور متفاوت

difficult : مشکل , صعب , پر زحمت , سخت , پرزحمت , غامض , معضل , متعذر , شاقه , شاق , سخت گير , گرفتگير , دشوار

difficult task : شق القمر

difficult to : دشوار است

difficult to treat : صعبالعلاج

difficult to understand : صعبالادراک

difficulties : موانع , مشکلات

difficulty : دشواري , گرفتگيري , گرفتاري , عقده , صعوبت , مضيقه , محظور , اشکال , مشقت , پاپوش , سختي

diffract : پراشيدن

diffraction : پراش

diffrent : غيريکسان

diffused : پاشيده

diffusion : پخش , پاشيدگي , پخش شدگي

dificult to obtain : صعبالحصول

dig : حفاري کردن , بيلچه زدن , کاوش کردن , حفر کردن , بيل زدن , گودال کندن , چاله کندن

digastric : دوبطني

digenea : دوکاميان

digest : هضم شدن , هضم کردن , گواريدن , تحليل بردن , تحليل رفتن , تحليل کردن

digestibility : گوارائي

digestible : گوارا

digestion : گوارش , تحليل , هضم , هاظمه

digestive : گوارشي , گوارنده , هاضمه , هضمي

digestive system : جهاز هازمه

digger : کننده , آلت حفاري , حفار

digging : حفاري , حفر , کنش , کاوش , گودبرداري

diggings : محل حفر

digit : شماره

digital : عددي , رقمي , انگشتي

digital clock : ساعت رقمي

digitalized : ديجيتالي

digits : اعداد

dignified : ذي شان , موقر , معزز , بلند مرتبه , با وقار , باوقار

dignify : پرجلال شدن

dignitaries : رجال

dignitary : عالي مقام

dignity : ابهت , وقار , شرف , شان , رفعت , جاه , شرافت , طمانينه , متانت , مسند

dihedral : دوسطحي

dilatable : قابل اتساع

dilatant : گشاد شونده

dilative : اتساعي

dilatory : اتساعي , تاخيري

dilemma : حيص و بيص , وضع دشوار , دوراهي

Dilemma : دوراهی ، تنگن

Dilemma : دوراهی ، تنگن

dilettante : غير حرفه

diligence : پشت کار , جد و جهد

diligent : سختکوش , پشتکار دار , کوشا , ساعي , مجدانه , جاهد , سخت کوش , کوشنده , مجد , پشت کاردار

dill : شبت , شود

dilute : رقيق کردن , آبکي کردن , ترقيق کردن , رقيق شدن

diluted : رقيق

dilution : ترقيق , رقت

dim : تيره , کم سو , بي فروغ , تاريک , بي نور

dim witted : کند ذهن

dimension : بعد

dimensions : ابعاد

dimention : اندازه

dimer : دوپار

diminish : تقليل يافتن , تقليل دادن , کاستن , نقصان يافتن

Diminish : کاهش دادن ، تضعیف کردن

Diminish : کاهش دادن ، تضعیف کردن

diminishable : نقصان پذير

diminution : نقص

diminutive : مصغر

diminutive noun : اسم مسغر

dimmed : پوشیده

dimmer : تارکننده

dimness : تاريکي , تيرگي , بينوري , تاري

dimorphous : دوريخت

dimple : چاه زنخدان , زنخ

dimwit : کند ذهن

din : طنين بلند , طنين افکندن

Dina : دينا

Dinar : دينار

dine : شام خوردن

diner : واگن رستوران

ding dong : دنگ دنگ

dingdong : شماطه

dinge : فرورفتگي سطح

dinghy : قايق تفريحي

dingily : چرک تاب

dining : غذا خوري

dining room : اطاق پذيرائي , اطاق ناهار خوري , اطاق ناهارخوري , اتاق ناهارخوري

dinner : افطاري , شام

dinner table : خوان

dinosaur : دايناسور

diocese : اسقف نشين

diode : ديود

diorama : شهر فرنگ

dioxide : دي اکسيد

dip : شيب , جيب بر , فرو رفتگي

diphasic : دوفاز

diphtheria : ديفتري

diphthong : صداي ترکيبي , مصوت مرکب

diphyllidea : دوبرگان

diploma : گواهينامه , ديپلم , مدرک , دانشنامه

diplomacy : سياستمداري , ديپلماسي

diplomat : ديپلمات , سياستمدار

diplomatic : ديپلماتيکي , سياستمدارانه , ديپلماتيک , سياسي

diplomatically : سياستمدارانه

dipping : فروبري

dipsomania : جنون الکلي

dirction : راست

dire : شوم

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:دانلود ترجمه کتاب read this 1